SSB hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Anayasaya uygun bulundu

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, CHP, (7) numaralı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ndeki, “Başkanlığın yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkili olmasını” düzenleyen hüküm ile “Başkanlık personelinin cumhurbaşkanı onayı ile atanması”na ilişkin hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı. 

Dava dilekçesinde, Başkanlığın yurt dışı teşkilatının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmasının mümkün olmadığı, buna karşın dava konusu kuralla yurt dışı teşkilatının kurulması konusunda Başkanlığa yetki verildiği belirtilerek, kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Anayasa Mahkemesi, davayı reddetti.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kamu tüzel kişisi olan Başkanlığın teşkilatlanmasına dair düzenleme öngören kuralın, yürütme yetkisine ilişkin bir konuyu düzenlediği belirtildi.

Kuralın, Anayasa’nın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesi yasaklanan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle, siyasi haklar ve ödevlerle ilgili herhangi bir düzenleme içermediği vurgulanan gerekçede, “Bir kurumun merkez ve taşra teşkilatının yanı sıra yurt dışı teşkilatı da teşkilat yapısı kavramına dahildir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan bir kamu tüzel kişisinin yurt dışı teşkilatı da dahil olmak üzere teşkilat yapısına yönelik düzenlemelerin kararname ile yapılması mümkündür.” denildi.

Gerekçede, cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu tüzel kişilerinin teşkilatlanması alanında Anayasa’nın temel ilkelerine ve bu alanla ilgili kurallarına bağlı kalmak koşuluyla kamu tüzel kişilerinin teşkilat yapısının ne şekilde olacağını belirleme hususunda takdir yetkisine sahip olduğu vurgulandı.

Yurt dışı teşkilatına ilişkin doğrudan düzenleme yapma yetkisini Başkanlığa bırakmayan dava konusu kuralın Anayasa’yı ihlal eden bir yönünün bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı ifade edilen gerekçede, bu nedenlerle kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verildiği belirtildi.

Gerekçede, “atama usulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenenler dışındaki Başkanlık personelinin Cumhurbaşkanı onayı ile atanacağı, Cumhurbaşkanının bu yetkisini Başkana devredebileceği” şeklindeki düzenlemenin de iptalinin istendiği hatırlatıldı.

Dava dilekçesinde, “Başkanlıkta görev yapacak personelin istihdamına ilişkin kuralların kanunla düzenlenmesi gerektiği, bu alanda kararname ile düzenleme yapılamayacağı”nın savunulduğu aktarılan gerekçede, Başkanlık personelinin Cumhurbaşkanı onayı ya da Cumhurbaşkanının bu yetkisini Başkana devretmesi üzerine Başkan onayı ile atanmasını öngören kuralda belirsizlik bulunmadığı, bu nedenle bu kuralın da Anayasaya aykırı olmadığı kaydedildi.

Editör : SavunmaTR Haber Merkezi

Buy JNews Buy JNews Buy JNews
REKLAM

Benzer Haberler

Hoşgeldiniz

Aşağıdaki hesabınıza giriş yapın

Şifrenizi Sıfırlayın

Şifrenizi sıfırlamak için lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi giriniz.